'Auē! 'Ua tahito roa tā 'oe tū'imi, 'aita e noa'a i te fa'a'ite pāpū i te mau tahua natirara 'āpī. 'A rave a'e iā Google Chrome, 'aore ra iā Mozilla Firefox, 'aita ana'e, 'a tāmata īa nā ni'a mai i te pa'e, 'aore ra nā ni'a mai i te niuniu 'āfa'ifa'i. Māuruuru.
Mozilla Firefox Google Chrome

Mānava i Blue Frontiers

E patu mātou i te mau motu mānu ma te tahi mau arata'ira'a ture ta'a 'ē mau

x

Tē ha'a nei mātou nō te tahi:

Card image cap
Hi'ora'a 'āpī nō te nūna'a

Mea faufa'a roa te fa'aterera'a hau i roto i tō tātou orara'a, 'e 'eita ho'i te nūna'a i haere roa i mua, mai te mau rāve'a anoha'a i haere i mua, 'e 'ua vai iho hia te rahira'a o te nūna'a i roto i te hepohepo noa 'e 'eita rātou e ti'aturi fa'ahou i te mau mea e au 'ia rave 'e te mau fā ato'a e au 'ia tāpapa.

Card image cap
Hāmani i te motu

E au te mau pū 'oire tei 'ī roa i te ta'ata 'ia 'āere i ni'a i te tai, e mirioni ta'ata ho'i i te ao nei tei 'ati i te mara'ara'a o te miti i teie mahana, e 'ino atu ā ananahi.

E tāhoho'a mātou, 'e e fa'aau i te tahi mau:

x

Nohora'a mānu e pāruru i te nātura

x

Arata'ira'a ture ta'a 'ē

x

Mau mauiha'a tōtaiete nā roto i te Blockchain

Fāfā atu
E ha'apa'o maita'i i te arutaimareva

Nā tātou pā'āto'a nei te moana, 'e te fafau nei 'o Blue Frontiers 'ia vai noa te reira 'ei vāhi au maita'i nā tātou pā'āto'a. E ti'a 'ia tuatāpapa ato'a i te mau 'ati e tupu nā vaho mai i ni'a i te arutaimareva 'e mea 'ōhie nā tātou 'ia rave noa i te mau rāve'a anoha'a 'āpī nō te ha'apa'o maita'i i te arutaimareva.

Mea tāu'a roa i te mana'o o te tahi 'e te tahi.

Mea tāu'a roa mātou i te feiā e 'ati iā mātou. Tō mātou mau hōani ānei, te tahi atu mau pupu ta'ata ānei o tā mātou e fārerei. E feruri mātou ē, 'āhani 'o mātou terā, mea maita'i ānei. I reira e tupu te auhoara'a.

E 'ore e mata 'ē i te mana'o o tō te tahi 'e te tahi

E vai iho mātou nā tō mātou mau hōani e tāmata i te mea tā rātou e mana'o ra e mea maita'i nō te rave pāpū i te 'ohipa faufa'a roa nō rātou. E pa'epa'e noa mātou i te feiā e mana'o 'āpī tō rātou i roto i terā rahira'a feiā e mana'o ato'a tō rātou.

Tē fa'a'ite nei 'o pāpa'i ve'a mā