'Auē! 'Ua tahito roa tā 'oe tū'imi, 'aita e noa'a i te fa'a'ite pāpū i te mau tahua natirara 'āpī. 'A rave a'e iā Google Chrome, 'aore ra iā Mozilla Firefox, 'aita ana'e, 'a tāmata īa nā ni'a mai i te pa'e, 'aore ra nā ni'a mai i te niuniu 'āfa'ifa'i. Māuruuru.
Mozilla Firefox Google Chrome

Pāpa'i mai

'A fa'a'ī mai na i teie parau uiuira'a iho nei.

'A tu'u mai na i te i'oa.
'A tu'u mai na i te pa'era'a.
'A tu'u mai na i te tāireuira.
'A tu'u mai na i te tumu parau.
'A tu'u mai na i te poro'i.