'Auē! 'Ua tahito roa tā 'oe tū'imi, 'aita e noa'a i te fa'a'ite pāpū i te mau tahua natirara 'āpī. 'A rave a'e iā Google Chrome, 'aore ra iā Mozilla Firefox, 'aita ana'e, 'a tāmata īa nā ni'a mai i te pa'e, 'aore ra nā ni'a mai i te niuniu 'āfa'ifa'i. Māuruuru.
Mozilla Firefox Google Chrome

Mau 'ōpuara'a 'ē atu

Teie nei mātou te mau noho tai, tei roto mātou i te rāve'a anoha'a o te nohora'atai 'e te mau rāve'a 'āpī - ihi anoha'a, tōtiare, arutaimareva, poritita - 'o tā mātou e hina'aro e ha'amau.

Tē ha'a nei mātou nō nā rave rau atu mau 'ōpuara'a nohora'atai i te ao ato'a nei, nā roto i te tāu'aparaura'a 'e te tahi mau patireia e hina'aro e fāri'i, 'e ma te fāfā i te mau hoho'a moana vata.

Noa atu e hina'aro mātou e fa'a'ite atu ā, mai tei mātau noa na, mea hau a'e 'ia pūhara 'āmui mai i te mau parau fa'a'ite 'e te mau patireia e hina'aro e fāri'i. I muri mai mātou e fa'a'ite ai i terā mau 'ōpuara'a.