'Auē! 'Ua tahito roa tā 'oe tū'imi, 'aita e noa'a i te fa'a'ite pāpū i te mau tahua natirara 'āpī. 'A rave a'e iā Google Chrome, 'aore ra iā Mozilla Firefox, 'aita ana'e, 'a tāmata īa nā ni'a mai i te pa'e, 'aore ra nā ni'a mai i te niuniu 'āfa'ifa'i. Māuruuru.
Mozilla Firefox Google Chrome

Mau noho'atai

Te mau noho'atai, 'o te tahi mau nohora'a tāmau i ni'a i te pa'epa'e mānu, 'o tei feruri hia e Blue Frontiers 'eiaha 'ia tu'u 'ino i te arutaimareva, nā roto i te ti'amāra'a tei fa'aau hia e te mau fa'aterera'a hau e fāri'i nei.

Nō te aha e mānu ai?

Card image cap
Fenua 'āpī

'Ua varavara te fenua pāpū i te mau vāhi ato'a 'e tē varavara noa atu ra. 'Aua'a a'e e mara'a 'ia mātou i te hāmani fa'ahou!

Card image cap
I ni'a i te tai

'Aita e 'ati i te miti fa'a'ī e ro'o hia i tua ana'e, 'eita e 'ati i te mara'ara'a o te miti i te mau vāhi ato'a o te ao nei. Mea māramarama roa.

Card image cap
Niuniu 'āfa'ifa'i

E nehenehe taui haere i te mau 'apa'apa o te motu mānu, tātara ānei, fa'anahonaho ānei, tāpiri ānei, tāvere ānei. E parau mātou ē, 'o te "dynamic geography".

Card image cap
Nā na noa iho e fa'atere iā na iho

E nehenehe te tahi a'e pa'epa'e e auraro i te tahi arata'ira'a ture ta'a 'ē nō na iho, 'ia nehenehe te tahi atu e auraro i te tahi atu arata'ira'a ture nō na iho.

E aha īa te parau o te...

Card image cap
E hia moni?

Tei te huru ho'i o tā mātou mau hua 'e te vāhi ato'a ho'i. Tē vai nei te tahi mau vāhi mea moni roa i tō te fare i ni'a i te fenua pāpū. Nō te tahi atu pu'era'a, mea huru māmā a'e. Tē topatopa noa mai ra te moni ho'o i te mau vāhi ato'a. Tē vai ra hō'ē nō te rahira'a o te mau pūte moni.

Card image cap
Mata'i rorofa'i?

'Ua hāmani hia tā mātou mau hua mātāmua nō te mau vāhi 'aore mata'i rorofa'i i reira, 'e 'ua mana'o ato'a rā mātou e tāhoho'a i te mau hua nō te mau vāhi e ro'o pinepine hia i te mata'i rorofa'i. I te pae o te tāhoho'ara'a nō te mata'i mea 'ōhie ri'i, nō te 'are rā e tupu i reira, mea rave 'atā a'e.

Card image cap
'Aru?

Tē vai nei iā mātou te mau hua e tano nō te tai ruru 'e te manina, 'e tē vai ato'a nei te hua nō te moana hohonu. E mara'a nei iā mātou i te tāhoho'a nō te pārurura'a 'e nō te tūroto i te rahira'a o te mau vāhi, terā rā, mea 'ē tōna tārifa.

Card image cap
Ihi ora?

'Ua feruri mātou i te tahi fa'anahora'a rarahi nō roto mai i te 'aravihi o tā mātou pupu nō ni'a i te mānura'a o te mau pa'epa'e i te vāhi i reira e tūtau hia ai. E fa'atanotano mātou i te mau pa'epa'e 'ia au i terā 'e terā vāhi, 'ia pāpū iā tātou ē, e vai noa ihoā te vāhi mai tei mātau hia na, 'e e mahere ē, e maita'i atu ā terā mau vāhi nā reira.

Card image cap
Feiā tōtōā?

'Aita mātou e haere i te mau vāhi hau 'ore. Maoti te tahi pārurura'a i ni'a iho, 'e maoti te tahi mau mūto'i a te hau e ārai hia ai te mau 'ati noa, tei te huru ho'i o te vāhi 'e tae noa atu i te mau fa'aaura'a e vai nei i reira.